string(2) "23"


商品发布
发布于:2016-08-1 13:17  浏览:3125876

 
 

1、登陆到门口,进入会员管理中心

 

 

 

2.申请店铺通过后,点击店铺管理,进入卖家中心

 

 

 

 

3.打开卖家管理栏目,进入产品管理

 

 

 

 

4.点击添加产品

 

 

 

5.选择类目

 

 

 

6.完善产品详情,红框为必填项目

 

 

 

7.颜色及规格根据产品需要勾选,不需要则留空

 

 

 

 

8.填写完毕之后,按确定键保存。