string(2) "16"


预存款支付
发布于:2016-08-1 13:17  浏览:3125876

1.选择要购买的商品,点击"立即购买"

 

 

2.进入支付页面,选择"使用预存款支付",并填写登录密码

 

 

3.点击"使用",可以使用预存款支付啦~

 

 

4.提交订单后,订单支付成功~